کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
دوشنبه, 16 تیر 1399   Monday 6 July 2020
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 20 اردیبهشت 1397

صفحه خبر: صفحه یک

در مورد خروج آمریکا از برجام چند نکته را به صورت خالصه عرض میکنم:
یک: دیروز نوشتیم »تصمیم منطقی تهران«. به واقع همین است. ایران سه راه پیشروی خود داشت: اول؛ خروج از برجام. دوم؛ماندن بیقید و شرط در برجام. سوم؛ ادامه مشروط برجام. تهران راه سوم را برگزیده است. اگر ایران راه نخست را برمیگزید سبب ایجاد یک هژمونی علیه کشورمان میشد چراکه...
اگر امروز تحریمهای هستهای آمریکا بازگشته در صورت اتخاذ چنین تصمیمی تحریمهای هستهای اروپا و سازمان ملل نیز به بهانهها و انحای مختلف به جای خود برمیگشت. در مورد راه دوم هم طبعا ادامه برجام به ش��کل بیقید و شرط منهای آمریکا نشانه ضعف و سستی تهران بود و تبعات ناخوش��ایندی به دنبال داشت. اما اکنون راهحل
سوم میگوید ایران در برجام میماند اما مشروط. اگر اتحادیه اروپا تضمینهای الزم و کافی را به تهران بدهد و مش��خص نمای��د که کمپانیهای اروپایی در برابر تهدید ترامپ ثابتقدم هستند در آن صورت میت��وان در مورد ادامه برجام منهای آمریکا تصمیمگرفت. درحال حاضر نمیتوان به ضرسقاطع گفت اروپا تمکین خواهد کرد یا خیر.
حجم تجارت میان اروپا و آمریکا چشمگیر و ماورایی
است و برای کشورهای اتحادیه دشوار است که از
سوی کاخ سفید متضرر شوند. اما در عین حال به
دو نکته مهم نمیتوان توجه ننمود. اروپا از لحاظ
امنیتی به ش��دت به برجام نیاز دارد و از آن مهمتر
کشورهای این حوزه از جمله آلمان و فرانسه در
براب��ر آمریکا در موض��وع برجام به نوعی تحقیر
شدهاند. با این حال پیشبینی رفتار اتحادیه در مورد
واکنش آمریکا سخت است. اما من حیثالمجموع
تهران تصمیمی منطقی سه شنبه شب اتخاذ کرد.
دو: ش��وق زایدالوصف سران سعودیها و رژیم
صهیونیستی از تصمیم ترامپ قابل پیشبینی بود
اما ش��ادی و پایکوبی برخی دلواپس��ان داخلی
عجیب است. محض اطالع این آقایان باید گفت
جبیر و نتانیاهو برای پایان نظام، هلهله به پا کردهاند
شما برای چه کف و سوت میکشید؟
س��ه: وح��دت، اتح��اد، همراه��ی، هماهنگی،
همبستگی، یکپارچگی و.... اینها شعار نیست.
باید این واژهها را عملی کرد. سخت نیست. فقط
بعضا کمی نرمش و انعطاف میخواهد.
چهار: باید تصمیم سهشنبه شب را بسط داد. یعنی
تمام مجریان و تصمیمگیران از رفتارهای هیجانی
و کودکستانی اجتناب و به مدد عقل و خرد پاسخ
دشمنی آمریکا را بدهند.
پنج: بد نیس��ت ضمن حفظ انسجام در برابر دنیا
در داخل نیز برخ��ی تجدیدنظرها صورتگیرد.
خواسته گیرا و روش��ن است. دلیلی ندارد برسر
برخ��ی موضوعات ن��ه چندان مهم بخش��ی از
م��ردم را ناراض��ی نماییم و ب��ر برخی کینههای
قدیمی پافشاری کنیم. قطعا برخی مراعاتها و
سهلگیریها میتواند به حفظ وحدت و انسجام
در داخل کمک کند. مردم ایران کم توقع هستند.
شش: النهایه اینکه میدانم این روزها برخی تمام
مصیبتها را به حضور حسن روحانی گره میزنند اما جهت یادآوری باید گفت طرفداران و نزدیکان رقب��ای رئیسجمهور در دو انتخابات ریاس��ت جمهوری گذش��ته دیروز در مجلس آن بازی را راه انداخته بودند!


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام