مرور مهمترین عناوین

> توهین به جای پاسخگویی

اما در قسمتی از این مناظره غنی نژاد خطاب به درخشان می‌گوید: «من می‌گویم اقتصاد اسلامی وجود ندارد شما که اعتقاد به آن دارید بگویید اقتصاد اسلامی چیست؟» درخشان می‌گوید: «اقتصاد اسلامی همان چیزی است که حضرت امام فرمودند.» که همان لحظه غنی نژاد می‌گوید لطفا از حضرت امام مایه نذارید و نظر خودتان را بگویید. در اینجا درخشان چون از پاسخ دادن به این سوال غنی نژاد در خصوص اقتصاد اسلامی عاجز می‌شود به غنی نژاد و روزنامه نگاران توهین می‌کند و می‌گوید: «شما خیلی زیبا بلد هستید که بحث را ژورنالیستی بکنید چون با این روزنامه نگاران منحط خیلی ارتباط دارید و به شدت تحت تاثیر آن‌ها هستید.»


انتهای پیام

آفتاب یزد