مرور مهمترین عناوین
ایرج ندیمی

درباره ساخت مسکن توسط چینی‌ها در ایران

اینکه یک کشور دیگری مانند چین بخواهد از یک فرصت اقتصادی برای استفاده ارزی، اشتغال و یا انتقال مواد و مصالح بهره ببرد موضوع قابل اعتنایی است. اولین مطلب بنابراین در موضوع ساخت مسکن در ایران توسط چینی‌ها این است که این کشور طبق معمول برنده خواهد بود زیرا که مصالح و نیروی اشتغال خودشان را وارد کشور می‌کنند. چون این همکاری عمدتا در حوزه ساخت، طراحی و مانند آن صورت می‌گیرد بیشتر صدور خدمات فنی و مهندسی است که قابل رصد ارزی نخواهد بود. بنابراین در باب رصد تحریمی مشکلی ایجاد نخواهد شد. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که تحقق خواسته موردنظر دولت از یک جهت واخواهی محسوب می‌شود. به این دلیل که بخش عمده‌ای از مردم معتقد هستند که ساخت مسکن جزو شعار‌های انتخاباتی بوده است و باید به آن عمل شود. اما اولویت بومی چه خواهد شد؟ آیا دولت واقعا برای ساخت مسکن از پیمانکاران بومی و سرمایه گذاران داخلی استفاده کرده است؟ به نظر می‌رسد دولت در باب تسهیلات بانکی یا ارائه زمین فعال است اما در سایر بخش‌ها عملکرد ضعیفی داشته و این باعث شکل‌گیری انتقادها شده است. بنابراین از این جهت ما نه‌تنها موضوع مسکن را تبدیل به فرصت نکرده‌ایم بلکه داریم برای یک کشور خارجی فرصت ایجاد می‌کنیم. مسئله ساخت در ایران نیاز به هماهنگی‌های درونی از جهت مسائل پولی و تامین مواد دارد. شاید دولت در راستای عمل به وعده‌های خود اجبار دارد که این کار را انجام دهد ولی این کار برای تقویت دیپلماسی فی ما بین خیلی تعیین‌کننده نیست. زیرا چین چنین بازارهایی زیاد دارد و در نقاط دیگر نیز می‌تواند سرمایه‌گذاری کند. بنابراین این موضوع اولا ضروری و جزو درخواست‌های مردم است. ثانیا آورده و منافع چینی‌ها در این همکاری بیشتر است و فایده آن صرفا تحقق انتظار است وگرنه اتفاق خاصی حتی در بازار مسکن با ساخت چند میلیون مسکن رخ نمی‌دهد. زیرا بحث مسکن‌های فرسوده، انتظارات و نیازهای جدید وجود دارد.


انتهای پیام

آفتاب یزد