مرور مهمترین عناوین

آیا «رابطه مبادله» پاسخگوی فاصله معنادار تورم و مازاد رشد نقدینگی در اقتصاد ایران است؟

اخیرا با توجه به متفاوت بودن نرخ تورم با مازاد رشد نقدینگی، وابستگی تورم به متغیر نقدینگی که همواره از سوی پول گرایان مطرح میشد با ابهام جدی رو به رو شده است. در تازه‌ترین اقدام مرکز پژوهشهای مجلس اقدام به تبین مسئله با توجه به رابطه مبادله کرده است. از دهه ۱۳۸۰ تورم کمتر از مازاد رشد نقدینگی نسبت به تولید افزایش یافته و نرخ رشد نرخ ارز نیز قریب به ۱۵ سال به مراتب کمتر از اختلاف تورم داخلی و خارجی بوده است. آیا میتوان از این واگرایی‌عدم وجود رابطه بلندمدت بین نقدینگی تورم و نرخ ارز را نتیجه گرفت؟ مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی بعد از مطرح شدن ابهامات جدی در مورد رابطه نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران اقدام به انتشار گزارش تازه‌ای در این خصوص کرده است. به اعتقاد پژوهشگران این مرکز، دلیل عمده واگرایی نرخ ارز و نرخ ارز PPP (نقض رابطه بین نرخ ارز و تورم) به افزایش در رابطه مبادله (Terms of Trade) ناشی از تغییر قیمت و صادرات نفتی باز میگردد. به جز صادرات نفتی افزایش (کاهش) نسبی ریسک (ناشی از تحریم و تضعیف فضای کسب و کار) و همچنین افزایش (کاهش) هزینه مبادلاتی بین‌المللی نیز میتواند اثر به سزایی بر کاهش افزایش رابطه مبادله داشته باشد. به لحاظ شهودی رابطه مبادله بیانگر نسبت شاخص قیمت صادراتی و شاخص قیمت وارداتی است. ساده‌ترین و متداول‌ترین نوع رابطه مبادله است که نشان میدهد کشورها به ازای یک واحد از صادرات، چه میزان کالا وارد می‌کنند. برای محاسبه رابطه مبادله مذکور، شاخص قیمت کالاهای صادراتی (Px) را بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی (Pm) تقسیم نموده و عدد به دست آمده را در ۱۰۰ ضرب مینمایید. افزایش رابطه مبادله یک کشور به معنای آن است که این کشور می‌تواند به ازای یک مقدار هزینه ثابت برای صادرات، مقدار واردات بیشتری داشته باشد. برای مثال در کشوری که صادرات آن صرفا نفت خام است زمانی که قیمت نفت ۱۰۰ درصد افزایش مییابد رابطه مبادله ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد. زیرا با همان مقدار صادرات نفت می‌تواند دو برابر واردات انجام دهد با فرض ثابت بودن قیمت جهانی کالای وارداتی همان طور که در شکل، ملاحظه میشود در کشورهای نفتی نظیر ایران علت غالب تغییر رابطه مبادله تغییر در ارزش حقیقی صادرات نفتی است. زمانی که ارزش دلاری صادرات نفتی افزایش مییابد کشور صادرکننده نفت میتواند بدون افزایش هزینه استخدام نیروی کار و (سرمایه از محصولات خارجی) واردات بیشتری بهره‌مند شود که در نهایت موجب کاهش هزینه تولید میشود. از طرفی به دلیل سهم بالای انرژی در تولید کشور صادرکننده نفت از مزیت قیمتی برخوردار است و میتواند با صرف هزینه انرژی کمتری به نسبت طرف خارجی اقدام به تولید کند. به این دلیل، با افزایش صادرات نفتی انتظار میرود که متوسط هزینه تمام شده یک واحد تولید صادراتی داخلی کمتر از خارجی رشد کند. این کاهش قیمت نسبی تولیدات داخلی به خارجی در تجارت باعث کاهش رشد نرخ ارز میشود. با افزایش قیمت نفت سهم صادرات نفتی از مجموع ارزش صادرات افزایش می یابد متوسط قیمت کالاهای صادراتی نسبت به وارداتی افزایش پیدا میکند این درصد تغییرات بیشتر از تغییرات در CPI و PPI خواهد بود. زیرا در سبد محاسباتی تورم مصرف‌کننده کالاهای غیر قابل تجارت وجود دارد و همچنین در محاسبه تورم تولیدکننده، قیمت نفت سهم به مراتب کمتری نسبت به شاخص قیمت صادراتی دارد به این دلیل نرخ ارز PPP محاسبه شده با شاخص قیمتهای PIPPI سرعت تعدیل کمتری نسبت به نرخ ارز دارند. به بیان دیگر گرچه هر دو رشد تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده از محل افزایش واردات به دلیل کاهش قیمت نسبی واردات به صادرات یا همان افزایش معکوس رابطه مبادله و کاهش رشد نرخ اسمی ارز کاهش می‌یابند اما این کاهش کمتر از قیمت نسبی صادراتی به وارداتی خواهد بود. دهه ۸۰ این مسئله موجب واگرایی نرخ ارز و نرخ ارز PPP شده که با بازگشت رابطه مبادله به سطح دهه ۱۳۷۰.۱۳۶۰ این واگرایی از بین رفته است. شایان ذکر است که در نیمه اول دهه ۱۳۹۰، علاوه بر نفت تغییرات ترجیحات سبد دارایی جامعه به دلیل نرخ بالای سود سپرده حقیقی نیز مزید بر علت واگرایی تورم و نرخ ارز در ایران بوده است. انطباق مجدد روند نرخ ارز و نرخ ارز PPP پس از بازگشت به سطح قبلی رابطه مبادله و نبود سود سپرده حقیقی مثبت در ایران و تکرار این انطباق در دیگر کشورهای صادرکننده نفت با کاهش قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۵ نشان‌دهنده وجود رابطه بلندمدت بین تورم و نرخ ارز است. عدم تناسب بین تورم و نرخ ارز در دهه ۱۳۸۰ و نیمه اول دهه ۱۳۹۰ ناشی از تغییر ورودی ارزهای نفتی به اقتصاد کشور و سود سپرده بانکی بود که در نبود آن‌ها از سال ۱۳۹۷ این تناسب بازگشته است. البته با آغاز دهه ۱۳۸۰، شاهد کاهش سطح تورم بوده‌ایم که به ظاهر ناشی از کاهش نرخ ارز، اما ریشه اصلی آن، نه کاهش نرخ ارز بلکه افزایش صادرات نفتی از طریق سازوکار پیشتر گفته شده بوده است. به گزارش تسنیم؛ از آنجا که افزایش صادرات نفتی و افزایش انتظاری صادرات نفتی مانند انتظار افزایش صادرات نفتی با موفقیت مذاکرات تحریمی موجب کاهش نرخ ارز میشود و سپس کاهش نرخ تورم این گونه به نظر میآید که در بازه بلندمدت و میان مدت، جهت علیت از نرخ ارز به تورم است. ممکن است که آزمونهای آماری نیز این گزاره را تصدیق کنند اما باید به این نکته متذکر بود رابطه نرخ ارز و تورم حاوی درون‌زایی است. بر این اساس میان تورم و نرخ ارز اسمی همگرایی کاملی وجود دارد و به دلیل درون‌زایی میان این رابطه نمی‌توان نرخ ارز را عامل تورم در بازه بلندمدت و میان مدت دانست اما سؤال بعدی اینکه چگونه ارتباط نقدینگی با این دو متغیر توضیح داده میشود؟ پاسخ به این سؤال مستلزم پرداختن به علل واگرایی نرخ ارز مدل پولی و نرخ ارز در ایران است.


انتهای پیام

آفتاب یزد