جوابیه مترو به یک پیام مردمی

اقتصادی - تاریخ: ۱۱-۰۵-۱۳۹۶, ۰۲:۰۱
در خصوص مطلب مندرج در آن روزنامه، مورخ 22 تیر 1396 صفحه 6 با مضمون: شکایت از حضور دستفروشان در فضاهای مترو، ضمن تشکر از این مسافر گرامی، احتراما به استحضار می‌رساند: در حال حاضر تیم‌هایی متشکل از کارکنان امور ایستگاه‌ها‌، پلیس مترو و انتظامات به طور مستمر در ایستگاه‌ها در حال جمع آوری بساط گستران و دستفروشان بوده و حتی در صورت مشاهده داخل واگن‌های قطار از فعالیت آنها جلوگیری و به بیرون از ایستگاه‌ها راهنمایی یا تحویل پلیس مترو خواهند شد.
----------------------
جوابیه مترو به یک پیام مردمی
در خصوص مطلب مندرج در آن روزنامه، مورخ 24 تیر 1396 صفحه 2 با مضمون: اعتراض به راهبر قطار
ضمن تشکر از این مسافر گرامی، احتراما به استحضار می‌رساند: تعویض راهبران قطار نیز در ایستگاه شهدا صورت می‌گیرد و قطار در این ایستگاه مدتی برای خاموش و روشن شدن مجدد و تحویل قطار از راهبران قبلی به راهبران بعدی توقف می‌کند. لذا توقف قطار در این ایستگاه بیش از سایر ایستگاه‌ها است و در این زمان نیز فقط یک بار تخلیه مسافر و مسافرگیری صورت می‌پذیرد.