چیستان شماره673
چیستان شماره673

آب و تاب - تاریخ: ۲۱-۰۳-۱۳۹۴, ۰۰:۰۱
آن چیست که پا و سر ندارد. جز نام دو جانور ندارد اندر شکمش ستارگانند.
جواب چیستان شماره 672 :
لیموشیرین
برنده جدول و چیستان شماره 672
فرانک یاسمی عبدالملکی – هستی یاسمی عبدالملکی از ساری