اسامی دوستان گلدونه که جواب درست داده اند

آب و تاب - تاریخ: ۲۱-۰۳-۱۳۹۴, ۰۰:۰۱
تهران: مهسا مشهدی – فاطمه بلغار- مهسا بلغار – مریم مشهدی – صفا قاسمی – یلدا قاسمی
مازندران- رامسر: مانی رادپور- آوا رحمانپور
مازنداران- ساری: فرانک یاسمی عبدالملکی – هستی یاسمی عبدالملکی
گیلان- رودسر: سپهر رحمان پور
پاکدشت: زهرا محمودی