زنگنه در گفتگو با آفتاب یزد مطرح کرد
دو گمانه زنی درباره کودتای ترکیه

بین الملل - تاریخ: ۲۷-۰۴-۱۳۹۵, ۱۶:۳۰
صباح زنگنه کارشناس بین الملل در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد: اگرچه کودتا در ترکیه در یک دایره محدودی صورت گرفته اما بخش مهمی از نیروهای مسلح این کشور را درگیر کرد و دغدغه وقوع کودتاهای نظامی را مجددا در اذهان ترک ها زنده خواهد کرد. در 6 دهه گذشته 6 کودتا در ترکیه صورت گرفته و کودتاچیان در ارتش با این کودتای اخیر می خواستند جایگاه ارتش را دوباره در ترکیه احیا کنند. وی افزود: این کودتا اعتماد کشورهای مختلف به سیاست های ترکیه را ضعیف تر خواهد کرد. زنگنه گفت: به طور کلی دو گمانه زنی در مورد کودتای اخیر وجود دارد؛ یک گمانه زنی این است که این کودتا یک تدبیر آمریکایی برای پیچاندن گوش اردوغان بوده است تا اردوغان از حدود خود فراتر نرود. اقامت فتح الله گولن در آمریکا شاهدی بر این مدعاست که گولن در جهت سیاست های آمریکا اقدام می کند. گمانه دوم هم این است که این کودتا به نوعی با اطلاع و طرح ریزی اردوغان صورت گرفته تا قدرت خویش را تحکیم بخشیده و مخالفانش را چه در ارتش و چه در میان جریان های سیاسی مخالف، سرکوب کند.