چیستان شماره 669
این چه باشد که پشت خم دارد

آب و تاب - تاریخ: ۱۷-۰۲-۱۳۹۴, ۰۰:۰۱
صد منی را به پشت بر دارد
وزن او نیست خود به صد مثقال
پرنیان پیکر و آهن دل و فولاد پر دارد؟؟؟
جواب جدول و چیستان شماره 668
جواب جدول: گل سرخ
جواب چیستان: حضرت عیسی- حضرت خضر
حضرت الیاس – حضرت ادریس
برندگان جدول و چیستان شماره 668
سعید جبارپور از آذربایجان غربی-شوط