روایتک

صفحه آخر - تاریخ: ۱۵-۰۲-۱۳۹۴, ۰۰:۰۱
روایتک
سالها پیش زمانی که یخ های یک کوه بلند شروع به ذوب شدن کردند قطرات آب نگران شدند.آنها به سکون و آرامش خود عادت کرده بودند.یخ ها ذوب شدند و رودخانه ای پر آب به جریان افتاد . قطرات نگران بودند آنها به حرکت یکنواخت عادت کرده بودند. با فرو ریختن قطرات آبشار زیبایی به راه افتاد. قطرات با نگرانی به حرکت خود ادامه دادند و به جایی رسیدند که نامش دریا بود.آنها نگران بودند چون به تعداد محدود خود عادت کرده بودند. امروز قطرات آب پیوسته به دریا، شاهد انواع ماهی، گیاهان دریایی، کشتی ها و انسان ها هستند. آنها دیگر نگران نیستند.
باران عشق - دکتر محمد رضا رحمت ‌