هنر آفرینش
هنر آفرینش

صفحه آخر - تاریخ: ۱-۱۲-۱۳۹۴, ۱۶:۰۱
تا وجود نازنین ات را خداوند آفرید نقش رویت را مثال یک گل زیبا کشید
از برای اینکه باشی مهربان و دلربا با تمام مهربانی بر تو از روحش دمید
بر لبانت نعمت لبخند زیبا را نشاند روی ماهت آن زمان بر اوج زیبایی رسید
بارک الله بر خودش فرمود خالق آن زمان چون که بخشی از جمالش را در این آیینه دید
آمدند از هر طرف صدها فرشته پیش تو هر یکی مبهوت از این زیبایی خلق جدید
سجده ها کردند بر تو طبق دستور خدا عشق هم همراه تو در کاینات آمد پدید
گرچه شیطان از تکبر سجده را اجرا نکرد از حسادت کور شد نقش جمالت را ندید
هر که چون شیطان حسادت کرد بر زیبایی ات دور ماند از حسن رویت آخرش هم شد پلید
من سعادت یافتم از عشق روی ماه تو می توان با عشق ،از زندان خودخواهی رهید
با ، مقدم ، مهربانی کن که قلب شاعرش هر زمان در هر کجا فقط به عشق تو تپید