بخش کردن فریدون
بخش کردن فریدون

فرهنگی - تاریخ: ۳-۰۴-۱۳۹۹, ۰۰:۰۱
جهان را بر پسران
نهفته چو بیرون کشید از نهان
بسه بخش کرد آفریدون جهان‏
یکى روم و خاور دگر ترک و چین
سیم دشت گردان و ایران زمین‏
نخستین بسلم اندرون بنگرید
همه روم و خاور مر او را سزید
بفرمود تا لشکرى برگزید
گرازان سوى خاور اندر کشید
بتخت کیان اندر آورد پاى
همى خواندندیش خاور خداى‏
دگر تور را داد توران زمین
ورا کرد سالار ترکان و چین‏
یکى لشکرى نامزد کرد شاه
کشید آنگهى تور لشکر براه‏
بیامد بتخت کئى بر نشست
کمر بر میان بست و بگشاد دست‏
بزرگان برو گوهر افشاندند
همى پاک توران شهش خواندند
از ایشان چو نوبت بایرج رسید
مر او را پدر شاه ایران گزید
هم ایران و هم دشت نیزه‏وران
هم آن تخت شاهى و تاج سران‏
بدو داد کورا سزا بود تاج
همان کرسى و مهر و آن تخت عاج‏
نشستند هر سه بآرام و شاد
چنان مرزبانان فرّخ نژاد