لمپن آرتیست‌ها...

صفحه آخر - تاریخ: ۱-۰۷-۱۳۹۴, ۰۰:۰۱
لمپن آرتیست‌ها...
کارل مارکس و فردریش انگلس در دومین کتاب مشترک خود به‌نام ایدئولوژی آلمانی برای اولین بار از مفهومی‌با عنوان "لمپن پرولتاریا" نام بردند.
لمپن پرولتاریا در تولید نقشی ندارد و عملا ابزاری برای سرکوب پرولتاریا(طبقه کارگر) توسط سرمایه سالاران و دولت‌های حامی‌اش، می‌شوند.
لمپن‌ها عمدتا حاشیه نشین، لوده، نا آگاه نسبت به خاستگاه و پایگاه طبقاتی خود بوده و به‌راحتی ابزار دست می‌شوند.
حالا شاید بتوان این تعریف را وسعت بخشید و اقسام دیگری از لمپن‌ها را در ساحت‌های دیگر اجتماعی نیز ردیابی کرد.
مثلا آنها که هنر و توانمندی هنری خود را در اختیار دیگری می‌گذارند و
به کرده خود نیز مباهات می‌کنند
«لمپن آرتیست»‌ها...