جایگاه جراح عمومی مشخص نیست

زندگی - تاریخ: ۲۲-۰۳-۱۳۹۸, ۰۰:۰۱
رئیس جامعه جراحان ایران گفت: جایگاه جراح عمومی مشخص نیست، تفرق در رشته جراحی خوب نیست و باید تلاش شود همه جراحان با اتحاد
زیر یک سقف و زیر درخت دانش گردهم جمع شوند، بی شک نتیجه این همدلی، درمان به موقع، دقیق و موثر بیماران و گیرندگان خدمت است .به گزارش روابط عمومی جامعه جراحان ایران، ایرج فاضل افزود: نزدیک به چهار دهه از پایه گذاری جامعه جراحان ایران می گذرد. رشد علمی، تخصصی و توسعه آموزش پزشکی یکی از ابعاد مهم مورد توجه در سال های اخیر بوده که به طور پیوسته در کنگره های اصلی سالیانه و
همایش های مختلف که توسط شاخه های استانی برگزار
می شود مورد پیگیری جامعه جراحان قرار گرفته است.وی ادامه دادمتاسفانه یکی از حرکات ضد ارزشی، رشته رشته کردن طنابی که بافتیم است. با ایجاد رشته های فوق تخصص هر قسمت بدن را به یک فوق تخصص جداگانه تبدیل کردیم. زیر تخصص را به فوق تخصص تبدیل کردیم و این باعث گمراهی مردم و بیماران برای پیگیری و درمان خود است.فاضل افزود: "فوق تخصص" بلای مملکت است و باید سامان داده تا به جایگاه اصلی خود باز گردانده شود. هر قسمت از جراحی عمومی با عنوان یک فوق تخصص مجزا مطرح شده است. کولورکتال یک قسمت از جراحی عمومی است، معده و روده نیز همینطور، ولی همه بخش های مختلف بدن مدعی جداگانه ای در درمان پیدا کرده است.